Vzdělávání v oboru

Láká vás studium fashion designu, ale nevíte, kde se vyučuje? Níže najdete všechny tuzemské střední, vyšší odborné a vysoké školy, které vzdělání v tomto oboru nabízejí, včetně potřebných kontaktů.


Střední školy


Historie školy sahá až do roku 1946, současnou podobu a název ART ECON - Střední škola získala v roce 2013. Soustředí se na propojení umění a ekonomiky, teorie a praxe a komplexní rozvoj člověka prostřednictvím moderně sestavených vzdělávacích programů. Cílem školy je rozvíjet studenty akademicky, umělecky a společensky tak, že školu opouští jako nezávislí, zodpovědní a tvořiví mladí lidé s ... Pokračovat ve čtení.


Budova, ve které škola sídlí, slouží vzdělávání již od svého dokončení v roce 1908. Do podoby současné Integrované střední školy živnostenské se instituce transformovala v roce 1994. Školou za dlouhou řadu let prošly stovky mladých lidí, které pedagogové velmi kvalitně připravili na budoucí profese. Ve všech oborech kladou důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků. Škola... Pokračovat ve čtení.


Soukromá střední umělecká škola designu vychovává absolventy jednotlivých oborů uměleckého designu a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých disciplín. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit, otevřít si vlastní galerii, butik apod., nebo... Pokračovat ve čtení


Výuka poctivého řemesla se zachovala díky spojení čtyř škol a učilišť, a v roce 2012 tak vznikl současný výchovně-vzdělávací subjekt OA, SOŠ a SOU Třeboň. Sloučením naštěstí nedošlo k narušení nebo zhoršení profesní přípravy jednotlivých oborů, neboť se pouze rozšířila jejich nabídka. V současnosti škola poskytuje středoškolské vzdělání v oborech uměleckých, opravářských, sklářských, oděvnických... Pokračovat ve čtení.


Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze 7 má tradici již od roku 1956. Nabízí studium zaměřené na návrh a tvorbu oděvů formou nejen středoškolského, ale i vyššího odborného studia - jako jediný vzdělávací subjekt v ČR. Úspěšnost absolventů v praxi dokazuje, že úroveň poskytnutého vzdělání umožňuje dobrý start k seberealizaci nejen v oboru odívání. Řada absolventů... Pokračovat ve čtení.


Střední průmyslová škola s Střední odborné učiliště Pelhřimov vzniklo sloučením třech odborných škol a učilišť s cílem vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči nepříznivému demografickému vývoji, při současném zachování pestré škály oborové nabídky současných škol. Sloučená škola představuje jednu z páteřních škol, centrum odborného vzdělávání, kde její... Pokračovat ve čtení.


Střední průmyslová škola textilní v Liberci je státní školou se 165 letou tradicí, členem organizace ATOK. Škola nabízí vzdělávání ve dvou maturitních oborech, a sice v oboru Oděvnictví - Oděvní tvorba a styling a Textilnictví - Design a technologie textilií. Škola navíc úzce spolupracuje s textilními institucemi a firmami po celé ČR i v zahraničí. Obor Oděvnictví - Oděvní tvorba a styling je určen všem, kteří se chtějí... Pokračovat ve čtení.


Střední škola Aloyse Klara čerpá ze své bohaté historie. Původně se jednalo o Střední odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež Aloyse Klara, které však navázalo na integrační trendy ve vzdělávání a začalo přijímat nejen žáky se zrakovým postižením, ale i žáky lehce mentálně postižené, tělesně postižené i zcela zdravé. Ve školním roce 1996/1997 se škola stala fakultní školou FTVS UK Praha... Pokračovat ve čtení.


Střední škola designu v Lysé nad Labem má více jak sto třicetiletou tradici. Její zaměření bylo vždy řemeslné. Současný profil školy se začal formovat v roce 2004. Ze školy zaměřené výhradně na výuku krejčovských oborů se postupně měnila na školu vyučující umělecké výtvarné obory. Vývojem prošel i její název až do současné podoby. Postupně byly vybudovány odborné pracovny a výtvarné ateliéry. Nyní je... Pokračovat ve čtení.


Střední škola designu a módy v Prostějově má bohatou historii a tradici. Dokazuje to i sté výročí od založení, které v roce 2019 škola slaví. Ve školním roce 2010/2011 se začalo pracovat na postupných změnách, které ovlivnily její původní zaměření na oděvnictví. Byly otevřeny dva maturitní obory, tradičně obor Oděvnictví a nově obor Modelářství a návrhářství oděvů, více orientovaný na výtvarné předměty. Žáci se... Pokračovat ve čtení


Střední škola designu a řemesel Kladno má více než šedesátiletou tradici. Z původního učiliště se škola postupně transformovala do dnešní podoby podle toho, jak uvadal zájem o stavařské profese, a také textilnictví. Proto se škola rozhodla zaměřit se na maturitní obory umělecké a designové. V návaznosti na učební obor Krejčí byl nejprve podpořen oděvní design a otevřen obor Modelářství a návrhářství oděvů... Pokračovat ve čtení.


Tradice školy sahá až do roku 1892, kdy byla založena Průmyslová škola pokračovací s jedním českým a jedním německým oddělením. Jedním z významných mezníků v historii školy bylo její sloučení se Střední školou oděvní a obchodně-podnikatelskou v červenci 2011. Jeho výsledkem je nejen nový název školy - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, ale také navýšení počtu žáků a rozšíření nabídky studia... Pokračovat ve čtení.


Vývoj školství v Kateřinkách sahá až do roku 1954. Z původně malé školy s kdysi 50 žáky vyrostl rozlehlý areál, kde se nyní vzdělává 640 žáků. Je umístěn v CHKO Jizerských hor na okraji Liberce. Dnes v areálu Střední školy oděvního designu Kateřinky najdete všechny učebny, dílny, ateliér, apod. Škola nabízí studijní obor Fashion design, čtyřletý umělecký maturitní obor zakončený maturitní zkouškou pro všechny... Pokračovat ve čtení.


Střední škola průmyslová v Krnově má dlouholetou tradici v technických a uměleckořemeslných oborech a vychovává odborníky, kteří nacházejí uplatnění na trhu práce. Mnozí absolventi se uplatnili i jako špičkoví odborníci ve významných českých i nadnárodních společnostech u nás. Škola je vybavena nejnovějšími technologiemi, moderními učebnami s počítačovou technikou i speciálními... Pokračovat ve čtení.


Střední škola uměleckých řemesel, s. r. o. v Ostravě-Záhřebu zahájila svou činnost v září roku 1994. První absolventi opustili školu o čtyři roky později, a to již s výraznými úspěchy ve svém oboru. Škola si klade za cíl vytvořit atmosféru důvěry a vzájemného respektu, kdy se naprostá většina studentů, ale i učitelů, bude cítit ve škole dobře. Nejedná se o velkou školu, ale takovou, kde se všichni znají a vyučující mají možnost... Pokračovat ve čtení.


Střední škola Strážnice poskytuje vzdělání v oblasti designu a propagační tvorby a ve vysoce žádaných oborech technických. Škola dlouhodobě cílevědomě podporuje a rozvíjí nadstandardní aktivity zejména v oblasti umělecké a propagační tvorby i ve sféře programování a výpočetní techniky, které úspěšně prezentuje mimo jiné před odbornou veřejností na soutěžích v tuzemsku i v zahraničí. Móda, styling... Pokračovat ve čtení.


Město Ústí nad Orlicí patří k místům s velmi starou textilní tradicí. Její počátky sahají již do 15. a 16. století. Počátky tradice textilního školství zde sahají až do roku 1892, kdy v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu ve městě a jeho širším okolí byla zřízena odborná škola tkalcovská. Dnešní Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, která z ní vzešla, studentům nabízí vzdělání v několika průmyslových a ... Pokračovat ve čtení.


Střední škola umění a designu v Brně je známá spíše pod hovorovým názvem ŠUŘKA. Současná doba si vyžádala změnu názvu i proměnu koncepce školy, mění se studijní program jednotlivých oddělení. Škola reaguje na celkovou proměnu společnosti i nové požadavky, kladené na absolventy školy. Zůstává nadále špičkovým pracovištěm, které inovuje a zároveň navazuje na to nejlepší z minulosti. A tak "génius... Pokračovat ve čtení.


Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel je umělecká škola s dlouholetou tradicí sahající až k roku 1767, kdy Marie Terezie založila v Praze první krajkářskou školu. Má kvalitně vybavené výtvarné ateliéry, specializované řemeslné dílny, teoretické i počítačové učebny. Odborné předměty se vyučují v malých skupinách, které umožňují individuální přístup ke každému žákovi... Pokračovat ve čtení


Střední uměleckoprůmyslová škola má mnohaletou tradici především v textilním vzdělávání, která vychází z jejího umístění v jihlavské čtvrti Helenín, kde několik let působila tovární textilní výroba. Škola nejprve vznikla jako učňovská se zaměřením na pletařskou výrobu, ale již od roku 1954 je školou střední a v posledních letech se intenzivně zaměřuje především na umělecké obory. Design oděvu a módních doplňků... Pokračovat ve čtení.


Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou byla založena roku 1880 v reakci na potřeby rozvíjejícího se bižuterního průmyslu. Původně řemeslná škola zaměřená na výuku kreslení, modelování a cizelování rozšířila postupně nabídku svých oborů o pasíře, rytce, dekoratéry a výrobce bronzového zboží. Přes komplikovaný historický vývoj, kterým škola procházela, se podařilo... Pokračovat ve čtení.


Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary má více než 140 letou tradici. Nabízí osm maturitních a dva učební obory. Škola disponuje kvalitním technickým vybavením pro výuku všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů. Praktická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách. Škola se snaží o to být školou otevřenou, která reaguje nejen na potřeby společnosti, ale také na potřeby pracovního trhu... Pokračovat ve čtení.


Počátky historie Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti souvisejí s existencí bývalé Školy umění ve Zlíně, která byla založena v roce 1939 firmou Baťa. Dnešní střední uměleckoprůmyslová škola se řadí s celkovým počtem devíti vyučovaných speciálních oborů k nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším centrům našeho středního uměleckého školství. Velké procento žáků, kteří vycházejí z této školy, rozvíjí svůj talent a ... Pokračovat ve čtení


Vyšší odborné školy


Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola v Brně je známá spíše pod hovorovým názvem ŠUŘKA. Současná doba si vyžádala změnu názvu i proměnu koncepce školy, mění se studijní program jednotlivých oddělení. Škola reaguje na celkovou proměnu společnosti i nové požadavky kladené na absolventy školy. Zůstává nadále špičkovým pracovištěm, které inovuje a zároveň navazuje na to nejlepší z... Pokračovat ve čtení.


Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze 7 má tradici již od roku 1956. Nabízí studium zaměřené na návrh a tvorbu oděvů formou nejen středoškolského, ale i vyššího odborného studia - jako jediný vzdělávací subjekt v ČR. Úspěšnost řady absolventů v praxi dokazuje, že úroveň poskytnutého vzdělání umožňuje dobrý start k seberealizaci nejen v oboru odívání. Škola má... Pokračovat ve čtení.


Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel je umělecká škola s dlouholetou tradicí sahající až k roku 1767, kdy Marie Terezie založila v Praze první krajkářskou školu. Má kvalitně vybavené výtvarné ateliéry, specializované řemeslné dílny, teoretické i počítačové učebny. Odborné předměty se vyučují v malých skupinách, které umožňují individuální přístup ke každému žákovi... Pokračovat ve čtení.


Vysoké školy


Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Má šest kateder - katedru designu, katedru hodnocení textilií, katedru netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedru materiálového inženýrství, katedru oděvnictví a katedru technologií a struktur... Pokračovat ve čtení.


Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby spadá pod Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Zajišťuje mimo jiné výuku výtvarné výchovy v jednooborovém bakalářské studium v oborech Textilní tvorba a Uměleckořemeslné textilní disciplíny. Studenti těchto oborů pravidelně prezentují svou tvorbu na řadě výtvarných přehlídek a výstav, mezinárodních veletrzích a přehlídkách textilu a designu, kde... Pokračovat ve čtení


Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem lze chápat jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami. Během studia se uchovávají a rozvíjí tradiční umělecké řemeslné... Pokračovat ve čtení.


Fakulta multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) vznikla v roce 2002. Vysokoškolské vzdělávání, které dnes UTB reprezentuje, má však ve Zlíně více než padesátiletou tradici. V současné době má UTB šest fakult, na nichž studuje téměř deset tisíc posluchačů. Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů... Pokračovat ve čtení.


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé... Pokračovat ve čtení.


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, známá také jako Sutnarka, je v současnosti jednou z nejmladších vysokých uměleckých škol s orientací na výtvarné umění a design. Těžiště orientace oborů fakulty je na poli užité tvorby a designu. Specifikum školy spočívá v mezioborovosti, prostupech oborů a jejich přesazích uvnitř fakulty, ale i vně, směrem k ostatním fakultám. Výsledkem je úzká... Pokračovat ve čtení.