Střední škola Aloyse Klara

Střední škola Aloyse Klara čerpá ze své bohaté historie. Původně se jednalo o Střední odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež Aloyse Klara, které však navázalo na integrační trendy ve vzdělávání a začalo přijímat nejen žáky se zrakovým postižením, ale i žáky lehce mentálně postižené, tělesně postižené i zcela zdravé. Ve školním roce 1996/1997 se škola stala fakultní školou FTVS UK Praha.

OBORY:

Textilní výtvarnictví

Jedná se o čtyřletý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou. V průběhu studia si žáci osvojují navrhování a ruční výrobu dekorativních a užitných předmětů pomocí různých uměleckořemeslných technik. Jsou vzděláváni v historii umění a uměleckých řemesel. Je formováno jejich estetické myšlení a cítění. Vzdělávání v oblasti výtvarně-technické je obsaženo zejména ve výtvarné přípravě, počítačové grafice, navrhování, figurálním kreslení a praktických cvičeních jako tkaní, košíkářství, textilní hračka. Tyto oblasti doplňuje učivo odborné technologie a technické dokumentace.

Po ukončení přípravy ve studijním oboru a po vykonání maturitní zkoušky absolvent umí zpracovávat a připravovat vlastní umělecké záměry, studovat podklady a na jejich základě zpracovat výtvarný návrh a technickou dokumentaci, správně zvolit materiál a pracovní postupy pro zhotovení uměleckého výrobku, vytvářet umělecké výrobky v oblasti ručního tkaní, textilní hračky, košíkářství, a vykonávat designérské i realizační práce v textilní tvorbě, připravovat návody pro textilní průmysl.

Absolventi se mohou uplatnit jako designéři a realizátoři v textilním průmyslu a textilní tvorbě, v oblasti návrhářství, modelářství a vzorkařství, uměleckořemeslné textilní tvorby, tvorby dekorativních předmětu z textilních a přírodních materiálů. Po vykonání maturitní zkoušky mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.

KONTAKTY:

Adresa: Vídeňská 756/28, 142 00 Praha 4

Telefon: +420 241 726 937

E-mail: kovarikova@aklar.cz

Web: www.aklar.cz