Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel je umělecká škola s dlouholetou tradicí sahající až k roku 1767, kdy Marie Terezie založila v Praze první krajkářskou školu. Má kvalitně vybavené výtvarné ateliéry, specializované řemeslné dílny, teoretické i počítačové učebny. Odborné předměty se vyučují v malých skupinách, které umožňují individuální přístup ke každému žákovi.

Při výuce je kladen důraz na jedinečné spojení řemeslné zručnosti a umělecké invence v moderním výtvarném pojetí. Součástí studia jsou odborné praxe a zahraniční studijní stáže. Škola dále pořádá a účastní se mnoha akcí jako jsou výstavy, módní přehlídky a soutěže, spolupracuje s řadou textilních a oděvních firem.

ATELIÉRY:

Ateliér textilního designu

Základem výuky Ateliéru textilního designu jsou tradiční textilní techniky, které lze uplatnit jak v moderním interiéru, tak v oděvní tvorbě v módních doplňcích. Tento nově zřízený ateliér spojuje dosavadní ateliéry krajkářských technik, tisku a tkaní a hračky a košíkářských technik.

V prvních dvou letech studia se žáci seznámí se základy všech řemeslných textilních technik, které se ve škole vyučují a ve třetím a čtvrtém ročníku se specializují na dvě vybrané techniky, které mají možnost intenzivněji studovat, jim je také přizpůsobena náplň předmětů Technologie oborová, Technická příprava a Navrhování.

Tato specializace má široké uplatnění ve všech oblastech textilní tvorby jako samostatný podnikatel ve volné textilní tvorbě a tvorbě módních doplňků, kreativní pracovník v ateliérech, studiích a firmách, propagační výtvarník se zaměřením na textilní tvorbu, lektor v zařízeních mimoškolního vzdělávání, terapeutických a rehabilitačních centrech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách příbuzných oborů především uměleckých, pedagogických, teoriích umění a restaurování.

Ateliér oděvu

Základní myšlenkou, která nese tento obor, je užití tradičních textilních technik v současném oděvu novým způsobem a skloubení moderního výtvarného názoru s precizním řemeslným zpracováním, čerpajícím z tradice. Studenti zvládnou základy krejčovského řemesla, konstrukce střihů, technologie, návrhového kreslení i figurální kresby. Zároveň projdou praktickou výukou základů rukodělných technik - ruční výšivky, tkaní nebo textilního tisku. Zpočátku si studenti osvojují základní výtvarné a odborné znalosti a dovednosti, ve vyšších ročnících tvoří oděvní modely podle vlastních návrhů s využitím rukodělných technik. Typickým absolventem tohoto oboru je oděvní návrhář ozvláštňující své modely využitím tradičních textilních technik.

Absolventi SŠ se uplatní ve všech oblastech užitého umění, oděvní a textilní tvorby a ve sférách výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času jako oděvní a textilní návrhář, kreativní pracovník v ateliérech, dílnách a firmách, které se této tvorbě věnují, v grafických studiích zabývajících se textilem a jako arteterapeut textilních výtvarných technik v mimoškolních a rehabilitačních zařízeních. Absolventi mají předpoklady ke studiu na vyšších odborných školách a na vysokých školách podobného zaměření.

KONTAKTY:

Adresa: U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 218 850

E-mail: sekretarka@textilniskola.cz

Web: www.textilniskola.cz